Chính sách hỗ trợ

Thủ tục hành chính

1. Luật Đầu tư số 61.2021.QH14
2.Luật Doanh nghiệp số 59.2020.QH14
3.Nghị định 01.2021.NĐ-CP
4.Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
5.Nghị định số 31.2021.NĐ-CP
6.Thông-tư-01.2021.TT.BKHĐT

7.Quyết định Số: 1362/QĐ-TTg - Phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030

 

Hướng dẫn hồ sơ doanh nghiệp: 

- Doanh nghiệp tư nhân

1.Hướng Dẫn Thành Lập Mới Doanh Nghiệp Tư Nhân

2.Giấy đề nghị đăng ký DNTN

- Công ty TNHH 1 TV

1.Danh sách người đại diện theo ủy quyền

2.Điều lệ 1 TV là cá nhân

3.Điều lệ 1 TV là tổ chức

4.Giấy đề nghị DKDN CTY TNHH 1TV

5.Tờ hướng dẫn

- Công ty TNHH 2 TV

1.Giấy đề nghị DKDN CTY TNHH 2 TV

2.Danh sách thành viên CTY TNHH 2TV

3.Tờ hướng dẫn CTY TNHH 2 TV

4.Tờ hướng dẫn CTY TNHH 2 TV

5. Điều lệ CTY TNHH 2TV

- Công ty cổ phần 

1.Danh sách người đại diện theo ủy quyền

2.Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

3.Danh sách cổ đông sáng lập

4.Điều lệ CTY CỔ PHẦN

5.Giấy đề nghị DKDN CTY CPDanh sách thành viên CTY HỢP DANH

6.Tờ hướng dẫn CTY CP

- Công ty hợp danh

1.Danh sách thành viên CTY HỢP DANH

2.Giấy đề nghị DKDN CTY HỢP DANH

3.Tờ hướng dẫn CTY HỢP DANH

- Các loại khác

1.Lập địa điểm kinh doanh chi nhánh VPĐD

2.Thay đổi nội dung DKDN

3.Giải thể doanh nghiệp

4.Chấm dứt hoạt động

 

Hoạt động chương trình triển khai

Thủ tục hành chính 

1.Dịch vụ thành lập doanh nghiệp