Đăng ký tham gia vào mạng lưới chuyên gia - tư vấn viên.

Nguyên Trưởng phòng kế hoạch khoa học và Hợp tác quốc tế

Lĩnh vực tư vấn:

Tư vấn ứng dụng công nghệ

Chuyên gia tư vấn độc lập

Lĩnh vực tư vấn:

Chuẩn đoán cải tiến năng lực tổng thể doanh nghiệp, Cải tiến năng suất

Chuyên gia tư vấn

Lĩnh vực tư vấn:

Cải tiến năng suất, Tư vấn ISO, KAIZEN, 5S...., Chuẩn đoán cải tiến năng lực tổng thể doanh nghiệp

Công ty cổ phần công nghệ Onelog Việt Nam

Lĩnh vực tư vấn:

Logistic

Giảng viên cao cấp/chuyên gia cao cấp về Tài chính – Thuế - Kế toán – Kiểm toán nội bộ - Nhân sự; Thành viên Hội tư vấn thuế Việt Nam

Lĩnh vực tư vấn:

Tư vấn tài chính, Tư vấn Kế toán - Thuế doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp

Tư vấn độc lập

Lĩnh vực tư vấn:

Tư vấn Truyền thông - Marketing

Chủ tịch - IDJ Group

Lĩnh vực tư vấn:

Tư vấn khởi nghiệp, Tư vấn Pháp lý doanh nghiệp, Hỗ trợ xúc tiến thương mại

Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực tư vấn:

Quản trị doanh nghiệp, Tư vấn khởi nghiệp

Google Việt Nam

Lĩnh vực tư vấn:

Tư vấn Truyền thông - Marketing

Giảng viên độc lập

Lĩnh vực tư vấn:

Nguồn nhân lực doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Tư vấn khởi nghiệp

Chủ tịch hội đồng thành viên - Công ty TNHH tư vấn tài chính và kế toán FAC

Lĩnh vực tư vấn:

Tư vấn Pháp lý doanh nghiệp, Tư vấn Kế toán - Thuế doanh nghiệp

Giám đốc R&D - Công ty Máy tính Thánh Gióng

Lĩnh vực tư vấn:

Quản trị doanh nghiệp, Tư vấn quản trị sản xuất