Đăng ký tham gia vào mạng lưới chuyên gia - tư vấn viên.

Nguyên Trưởng phòng kế hoạch khoa học và Hợp tác quốc tế

Lĩnh vực tư vấn:

Tư vấn ứng dụng công nghệ

Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển & Quản lý vườn ươm doanh nghiệp

Lĩnh vực tư vấn:

Tư vấn tiếp cận chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Tư vấn viên

Lĩnh vực tư vấn:

Tư vấn ISO, KAIZEN, 5S...., Cải tiến năng suất

Chuyên gia tư vấn độc lập

Lĩnh vực tư vấn:

Chuẩn đoán cải tiến năng lực tổng thể doanh nghiệp, Cải tiến năng suất

Tư vấn độc lập

Lĩnh vực tư vấn:

Cải tiến năng suất, Chuẩn đoán cải tiến năng lực tổng thể doanh nghiệp

Chuyên gia tư vấn

Lĩnh vực tư vấn:

Cải tiến năng suất, Tư vấn ISO, KAIZEN, 5S...., Chuẩn đoán cải tiến năng lực tổng thể doanh nghiệp

Công ty cổ phần công nghệ Onelog Việt Nam

Lĩnh vực tư vấn:

Logistic

Giảng viên cao cấp/chuyên gia cao cấp về Tài chính – Thuế - Kế toán – Kiểm toán nội bộ - Nhân sự; Thành viên Hội tư vấn thuế Việt Nam

Lĩnh vực tư vấn:

Tư vấn tài chính

Tư vấn độc lập

Lĩnh vực tư vấn:

Tư vấn Truyền thông - Marketing

Phó Chủ Tịch - Tổng Thư kí Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

Tư vấn khởi nghiệp, Tư vấn tiếp cận chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Hỗ trợ xúc tiến thương mại

Khoa Luật, Trường Đại học Mở Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn:

Tư vấn Pháp lý doanh nghiệp

Chủ tịch - IDJ Group

Lĩnh vực tư vấn:

Tư vấn khởi nghiệp, Tư vấn Pháp lý doanh nghiệp, Hỗ trợ xúc tiến thương mại